Wens je een aanvraag voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in te dienen, dan ben je in bepaalde gevallen verplicht een bekrachtigde archeologienota toe te voegen. Een archeologienota moet steeds worden opgemaakt door een erkende archeoloog, die op basis van archeologisch vooronderzoek (al dan niet met proefonderzoek op het terrein) zal bepalen of er op het terrein archeologische erfgoed aanwezig is en aangeven hoe er met eventuele archeologische resten zal worden omgesprongen.

De nota zelf moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het agentschap Onroerend Erfgoed, dat 21 dagen tijd heeft om te beslissen. Wordt de archeologienota bekrachtigd, dan voeg je deze toe bij je aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning. De vergunningverlenende overheid zal vervolgens in de vergunning een voorwaarde opnemen die stipuleert dat de maatregelen uit de archeologienota uitgevoerd moeten worden bij de realisatie van de werken.

Of je al dan niet verplicht bent tot het opmaken van een archeologienota, hangt af van verschillende factoren (zoals bijvoorbeeld de grootte en de ligging van het terrein). Aan de hand van een beslissingsboom, opgesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed, kan dit eenvoudig worden nagegaan.