Wetenschappelijke inventarissen

Een van de opdrachten van het agentschap Onroerend Erfgoed is om het waardevolle erfgoed in kaart te brengen, meer bepaald door het te inventariseren. Het erfgoed wordt daarbij onderzocht en getoetst aan een aantal criteria. De wetenschappelijke inventarissen zijn het resultaat van deze inventarisopdracht.

Rechtsgevolgen
Een onroerend erfgoed dat enkel in een wetenschappelijke inventaris werd opgenomen en niet werd vastgesteld, kent geen rechtsgevolgen.

Vastgestelde inventarissen

De wetenschappelijke inventarissen kunnen na openbaar onderzoek en na het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE) ook vastgesteld worden. De minister duidt hierdoor aan dat de objecten op de vastgestelde inventaris erfgoedwaarde(n) bezitten en nog steeds bewaard zijn.

Rechtsgevolgen
Wanneer een erfgoedobject is opgenomen op een vastgestelde inventaris, dan zijn hier rechtsgevolgen verbonden. Welke rechtsgevolgen dit zijn, hangt af van de wetenschappelijke inventaris waarin het object is opgenomen. Voor objecten van de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed geldt dat je in geval van sloop en functiewijziging een vergunning nodig hebt van de gemeente.

Beschermd erfgoed

Beschermd erfgoed is een erfgoedobject dat zich op een vastgestelde wetenschappelijke inventaris bevindt en een bijkomend beschermingsstatuut heeft gekregen.

Rechtsgevolgen

Bij beschermd erfgoed geldt de vergunnings- en toelatingsplicht. Handelingen aan of in beschermde goederen die de erfgoedwaarde van het beschermde goed zouden kunnen verstoren of schaden, kunnen principieel niet worden aangevat zonder een vergunning of een toelating.


Wil je weten wat er is opgenomen in de wetenschappelijke inventarissen, en welke objecten zijn vastgesteld en/of beschermd, dan kan je hiervoor terecht op de portaalsite Inventaris van het Onroerend Erfgoed