De IOED Polderrand organiseert in november en december een lezingenreeks rond de landschapsgeschiedenis van de regio. Archeoloog en cultuurhistoricus Antoon Naert vertelt ons drie avonden na elkaar meer over de ontwikkeling van het landschap, over de ontwikkeling van het wegennetwerk en over het landschappelijke erfgoed.

Over kustpolders en zandstreek (19 november 2018)
Hoe heeft het landschap zich in onze regio ontwikkeld? Hoe gebeurde de inpoldering? En wat is bijvoorbeeld een bocagelandschap?
Tijdens deze lezing wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het landschap in de regio vanaf het neolithicum tot aan de middeleeuwen. We helpen je bij specifieke landschappelijke begrippen en duiden hoe de geschiedenis van het landschap en de bewoning hand in hand gaan.

Over land- en waterwegen (26 november 2018)
Hoe verplaatsten de Romeinen zich en zijn er van deze oude tracés nog sporen aanwezig? Op welke wijze heeft het netwerk aan land- en waterwegen bijgedragen aan de economische ontwikkeling van de streek?
Tijdens deze lezing wordt zowel het romeinse als het middeleeuwse netwerk aan wegen belicht. Niet enkel de landwegen worden daarbij van naderbij bekeken, ook de waterwegen komen aan bod.

Over atlassen, relicten en ankerplaatsen (3 december 2018)
Wat is een beschermd cultuurlandschap? En wat wordt er precies bedoeld met houtig erfgoed? Wat kan de Popp-kaart ons leren over het landschap?
Tijdens deze lezing gaan we dieper in op het landschappelijke erfgoed van de regio. Aan de hand van voorbeelden uit de regio schetsen we onder meer hoe cartografisch bronnenmateriaal heeft bijdragen aan een diepgaandere interpretatie van het landschap.


Praktisch 
De eerste twee lezingen gaan door in de kerk van Bekegem. De lezing van 3 december vindt plaats in de raadzaal van het AC van Eernegem.
Deuren gaan open om 19.30 u. Lezingen beginnen stipt om 20.00 u. Nadien is er nog mogelijkheid tot napraten.
Inschrijven kan voor een enkele of voor alle lezingen via info@polderrand.be met vermelding ‘Lezing landschappen’ en de gekozen datum/data.